Щастието на децата е в бъдещето на Земята
Бургас е най-големият град в Югоизточна България и е разпо-
ложен в най-западната точка на Черно море. До Бургас има меж-
дународно летище и най-голя-
мото българско пристанище. В района на Бургас се намират ня-
колко природни резервата и за-
щитени местности, антични и средновековни селища. През лятото Бургас, близките курортни селища и многобройните фести-
вали привличат туристи от цял свят.

Днешното име на града про-
излиза от латинската дума Бургос (Burgus - кула). Според древни предания, името идва от римски пътен стълб - бург, който бил положен в района. Сред първите жители на региона са траките, които около 6 век пр.н.е. създа-
ват редица селища на терито-
рията на днешен Бургас, наред с близките градове Аполония, Месемврия, Анхиало.

През 1869 година в Бургас се откриват българско училище и църква на мястото на днешния храм „Св. св. Кирил и Методий“. През 1880 година е открито читалище "Пробуда", през 1885 година в Бургас излиза "Бургаски вестник", а през 1888 година е изградена градската библиотека.
През 1924 година се открива "Народен университет", където са се изучавали безплатно децата на крайно нуждаещите се и на бежанци, като са се преподавали литература, музика, философия, обществени науки, земеделие, здравеопазване, наука и техника.

В наши дни Бургас разполага с две висши училища - Университет "Асен Златаров", наследник на основания през 1963 година Висш химико-технологически институт и създадения през 1991 година Бургаски свободен университет.
В Бургас са представени всички видове учебни заведения. В града функционират 22 основни, девет средни общообразователни учи-
лища и гимназии, 11 професио-
нални и шест специализирани гимназии, няколко частни училища.

В Бургас се намират много кул-
турни институти, някои от които са: Исторически музей, Етно-
графски музей, Археологически музей, Природонаучен музей. Бургас разполага с Драматичен, Детски и Куклен театър, Държав-
на опера и Филхармония, кон-
цертна зала и много художест-
вени галерии.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"Анастасия Тодорова Плачкова
Химия и опазване на околната среда - ЗП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -

Магистър-филолог Ангел Михайлов Димитров
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Ани Ангелова Данаилова
Час на класа -
Строителни материали - ЗПП
Архитектурни изображения - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Информационни технологии - AUTOCAD - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Покриви и покривни конструкции - теория - ЗПП
Покриви и покривни конструкции - к. пр. - ЗПП
Строителна механика - теория - ЗПП
Компютърно чертане в строителството - ЗПП

Анна Иванова Рухчева
Елементи на сградата - к. пр. - ЗПП
Елементи на сградата - теория - ЗПП
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Организация на строителството - теория - ЗПП
Земни работи и фундиране - теория - ЗПП
Двуетажна къща - организация - к. пр. - ЗПП
Модули за подготовка на работно място - ЗПП /практ
Строителна дейност и контрол - ЗПП
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Техническо чертане - ЗПП
Зидарии - теория - ЗПП
Зидарии - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Антоанета Вескова Аджарова
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -
Чужд ез. по проф. - Английски - ЗП

Боряна Тончева Русинова
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Топографско чертане - ЗПП

Валентина Иванова Русинова
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -

Валентина Недева Недева
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -

Ваня Венелинова Димитрова
Архитектурни изображения - ЗПП
Градоустройство - к. пр. - ЗПП
Градоустройство - теория - ЗПП
Едноетажна къща - теория - ЗПП
Паркова перспектива - ЗПП

Ваня Христова Христова
Час на класа -
История и цивилизация - ЗП
Свят и личност - ЗП
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -

Веселин Петков Пъйнев
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП

Веска Тодорова Ефремова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Строителна механика - теория - ЗПП
Стоманобетон - теория - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Техническо чертане - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Виктор Симеонов Кънев
Информатика - ЗП
Информационни технологии - ЗП

Галина Костадинова Иванова
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -

Галина Петрова Чепова
Час на класа -
Физика и астрономия - ЗП
Информационни технологии - ЗП
ДЧ по ФВС -

Даниела Емилова Симеонова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на специалността - теория - ЗПП
Технология на строителството - теория - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - теория - ЗПП
Организация на строителството - теория - ЗПП
Технология на строителството - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Компютърно чертане в строителството - ЗПП

Даниела Николова Николова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Информатика - ЗП
Информационни технологии - ЗП
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП

Димитринка Желева Минкова
Кадастър и регистрация на недвижими имоти - к. пр. - ЗПП
Кадастър и регистрация на недвижими имоти - теория - ЗПП
Изб. Модул ''Геодезично проектиране'' - ЗПП
Изб.модул ''Верт.планиране'' - ЗПП
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
Фотография и фотограметрия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геодезия - теория - ЗИП /ПП
Геодезия - теория - ЗПП

Добринка Иванова Кирязова
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП

Дора Бончева Захариева
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП
Геодезия - теория - ЗИП /ПП
Приложна геодезия - теория - ЗИП /ПП
Картография - теория - ЗПП
Бизнес комуникации - ЗПП
Организация и контрол на геодезическите работи - т - ЗПП
Топографско чертане - ЗПП
Компютърно чертане в строителството - ЗПП
AUTOCAD в геодезията - ЗПП

Дора Димитрова Ненчева
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Елена Господинова Янева
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Емилия Йорданова Праматарова
Декоративна дендрология с разсадници - ЗПП
Рисуване - ЗПП
Цветарство - ЗПП
Учебна практика - ЗПП /УчПр
Паркова перспектива - ЗПП

Жанет Проданова Кацахян
Испански език - І ЧЕ - ЗП
Френски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Френски език - І ЧЕ - ЗП
Испански език - ІІ ЧЕ - ЗП
Чужд ез. по проф. - Френски - ЗП

Златина Великова Стайкова
Биология и здравно образование - ЗП

Златина Илиева Горова
Час на класа -
Физическа култура и спорт - ЗП
ДЧ по ФВС -

Златка Кирова Костадинова
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Зоя Петкова Генчева
Информатика - ЗП

Кармен Костан Тончева
Час на класа -
Техническо чертане - ЗПП
Хидравлика и хидрология - к. пр. - ЗПП
Хидравлика и хидрология - теория - ЗПП
ДЧ по ФВС -
ВиК на сгради - к. пр. - ЗПП
ВиК на сгради - теория - ЗПП
Технология на водното строителство - ЗПП
Водно строителство - ЗПП
Компютърна графика
Хидромелиоративно строителство - теория - ЗПП
Водно дело - ЗПП
Производствена практика - ЗПП
Компютърно чертане в строителството - ЗПП
Условия за безопасност на професията - ЗПП
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Магистър-филолог Катя Найденова Русева
Френски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Френски език - І ЧЕ - ЗП
Чужд ез. по проф. - Френски - ЗП
ДЧ по ФВС -
Час на класа -

Крали Иванов Кралев
Час на класа -
Физическа култура и спорт - ЗП
ДЧ по ФВС -

Красимира Ганчева Куцарова
Биология и здравно образование - ЗП
Химия и опазване на околната среда - ЗП

Лидия Климетова Славилова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Декоративна дендрология с разсадници - ЗПП
Цветарство - ЗПП
Учебна практика - ЗПП /УчПр
Биология и здравно образование - ЗП

Мариана Христова Вълева
Час на класа -
География и икономика - ЗП
ДЧ по ФВС -

Марин Тенев Маринов
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -

Марина Стоянова Керемидчиева
Биология и здравно образование - ЗП

Мария Борисова Маркова
Български език и литература - ЗИП
Етика и право - ЗП

Мария Димитрова Димитрова
Техническо чертане - ЗПП
Пътища и съоръжения - теория - ЗПП
Пътища и съоръжения - к. пр. - ЗПП
Пътища и съоръжения - теория - ЗИП /ПП
Пътно строителство - ЗПП
Строителство и експлоатация на пътища - теория - ЗПП
Организация на движението в кръстовище - ЗПП
Строителни машини - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геология - ЗПП
Геология - уч. практика - ЗПП
Строителни материали - уч. практика - ЗПП

Мария Костадинова Шидерова
Руски език - І ЧЕ - ЗП
Руски език - II ЧЕ - ЗП

Мария Радоева Жекова
Руски език - І ЧЕ - ЗП
Руски език - II ЧЕ - ЗП

Мая Михайлова Михалева
Час на класа -
Елементи на сградата - к. пр. - ЗПП
Елементи на сградата - теория - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Зидарии - теория - ЗПП
Зидарии - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - теория - ЗПП
Сградостроителство - теория - ЗПП
Сградостроителство - к. пр. - ЗПП
Производство и монтаж на метални конструкции - тео - ЗПП
Технология на строителството - теория - ЗИП /ПП

Милена Стоянова Василева
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Милко Стоянов Димитров
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Мими Янкова Кукуринкова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Техническо чертане - ЗПП
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
ВиК на сгради - к. пр. - ЗПП
ВиК на сгради - теория - ЗПП
Организация на строителството - теория - ЗПП
Двуетажна къща - ВиК - к. пр. - ЗПП
Канализация на населени места - теория - ЗПП
Водоснабдяване на населени места - к. пр. - ЗПП
Водоснабдяване на населени места - теория - ЗПП
Производствена практика - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Водно строителство - ЗПП
Водно дело - ЗПП
Технология на водното строителство - ЗПП
Технология на специалността - теория - ЗПП
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Хидравлика и хидрология - к. пр. - ЗПП
Хидравлика и хидрология - теория - ЗПП

Мина Иванова Стаматова
Основи на счетоводството - ЗПП
Мениджмънт на строителна фирма - ЗПП
Икономика - ЗПП
Икономика и бизнес планиране в строителството - ЗПП

Минка Николова Кюркчиева
Икономика и бизнес планиране в строителството - ЗПП
Бизнес комуникации - ЗПП
Мениджмънт на строителна фирма - ЗПП
Икономика - ЗПП
Иновации - СИП

Моника Апостолова Добрева
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Наска Ангелова Балацура
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Недка Вълева Димова
Час на класа -
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
ДЧ по ФВС -
Геодезия - теория - ЗПП
Фотография и фотограметрия - теория - ЗПП
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
AUTOCAD в геодезията - ЗПП
Топографско чертане - ЗПП

Николай Киряков Вълканов
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
ВиК на сгради - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Производствена практика - ЗПП /практ
Производствена практика - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Нина Димитрова Стоянова
Техническо чертане - ЗПП
Технология на специалността - теория - ЗПП
Технология на строителството - теория - ЗПП
Пътища и съоръжения - теория - ЗПП
Строителство и експлоатация на Ж.П. линии - теория - ЗПП
Електроника и автоматизация в транспорта - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Строителни материали - уч. практика - ЗПП
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Условия за безопасност на професията - ЗПП
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Строителни материали - ЗПП

Паулина Маргаритова Колешева
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -

учител по геодезия Радка Гочева Радева
Час на класа -
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Топографско чертане - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Земеустройство - к. пр - ЗПП
Земеустройство - теория - ЗПП
Инженерна геодезия - теория - ЗПП
Маркшайдерство - ЗПП
Инженерна геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Производствена практика - ЗПП /практ
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП

Росен Георгиев Деспов
Час на класа -
Психология и логика - ЗП
Етика и право - ЗП
Философия - ЗП
ДЧ по ФВС -
Свят и личност - ЗП

Румяна Георгиева Димитрова
Техническо чертане - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ

Русанка Добрева Джанкова
Час на класа -
Сградостроителство - к. пр. - ЗПП
Сградостроителство - теория - ЗПП
Покриви и покривни конструкции - к. пр. - ЗПП
Покриви и покривни конструкции - теория - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Строителна механика - теория - ЗПП
Саниране на сгради - теория - ЗИП /ПП
Модули за подготовка на работно място - ЗПП /практ
Стоманобетон - теория - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Силвия Атанасова Спасова
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -

Снежанка Тодорова Новакова
Час на класа -
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Соня Станиславова Киримидчиева
Топографско чертане - ЗПП
Геодезия - теория - ЗПП
Териториално и селищно устройство - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр

Станимир Йорданов Иванов
Час на класа -
Физическа култура и спорт - ЗП
ДЧ по ФВС -

Станислава Русева Димитрова
Час на класа -
История и цивилизация - ЗП
ДЧ по ФВС -

Станка Стойкова Бонева
Час на класа -
Физика и астрономия - ЗП
ДЧ по ФВС -

Стефка Иванова Иванова
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Топографско чертане - ЗПП
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП
Организация и контрол на геодезическите работи - т - ЗПП

Стефка Петрова Андреева
Сградостроителство - теория - ЗПП
Техническо чертане - ЗПП
Земни работи и фундиране - теория - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - теория - ЗПП
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Нови технологии - теория - ЗИП /ПП
Строителни материали - ЗПП
Основи на сградостроителството - ЗПП
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Стоянка Проданова Алексиева
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Събин Николов Попов
Градоустройство - к. пр. - ЗПП
Градоустройство - теория - ЗПП
Едноетажна къща - к. пр. - ЗПП
Едноетажна къща - теория - ЗПП
Архитектурно проектиране - к. пр. - ЗПП
Архитектурно проектиране - теория - ЗПП
Двуетажна къща - архитектурно проектиране - к. пр. - ЗПП
Архитектурни изображения - ЗПП
Рисуване - СИП
Паркова перспектива - ЗПП

Таня Кирова Христова
Испански език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Френски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Испански език - ІІ ЧЕ - ЗП
Френски език - І ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -

Таня Костадинова Маврова
Двуетажна къща - стоманобетон - к. пр. - ЗПП
Стоманобетон - теория - ЗПП
Информационни технологии - AUTOCAD - ЗПП
Компютърно проектиране - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Компютърно чертане в строителството - ЗПП

Тодорка Димитрова Стоилова
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Производствена практика - ЗПП /практ
Производствена практика - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Тошка Димитрова Михова
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Зидарии - теория - ЗПП
Зидарии - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Нови технологии - теория - ЗИП /ПП
ВиК на сгради - теория - ЗПП
Модули за подготовка на работно място - ЗПП /практ
Технология на стоманобетоновите елементи - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - теория - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Елементи на сградата - к. пр. - ЗПП
Елементи на сградата - теория - ЗПП
Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,