Щастието на децата е в бъдещето на Земята
Бургас е най-големият град в Югоизточна България и е разпо-
ложен в най-западната точка на Черно море. До Бургас има меж-
дународно летище и най-голя-
мото българско пристанище. В района на Бургас се намират ня-
колко природни резервата и за-
щитени местности, антични и средновековни селища. През лятото Бургас, близките курортни селища и многобройните фести-
вали привличат туристи от цял свят.

Днешното име на града про-
излиза от латинската дума Бургос (Burgus - кула). Според древни предания, името идва от римски пътен стълб - бург, който бил положен в района. Сред първите жители на региона са траките, които около 6 век пр.н.е. създа-
ват редица селища на терито-
рията на днешен Бургас, наред с близките градове Аполония, Месемврия, Анхиало.

През 1869 година в Бургас се откриват българско училище и църква на мястото на днешния храм „Св. св. Кирил и Методий“. През 1880 година е открито читалище "Пробуда", през 1885 година в Бургас излиза "Бургаски вестник", а през 1888 година е изградена градската библиотека.
През 1924 година се открива "Народен университет", където са се изучавали безплатно децата на крайно нуждаещите се и на бежанци, като са се преподавали литература, музика, философия, обществени науки, земеделие, здравеопазване, наука и техника.

В наши дни Бургас разполага с две висши училища - Университет "Асен Златаров", наследник на основания през 1963 година Висш химико-технологически институт и създадения през 1991 година Бургаски свободен университет.
В Бургас са представени всички видове учебни заведения. В града функционират 22 основни, девет средни общообразователни учи-
лища и гимназии, 11 професио-
нални и шест специализирани гимназии, няколко частни училища.

В Бургас се намират много кул-
турни институти, някои от които са: Исторически музей, Етно-
графски музей, Археологически музей, Природонаучен музей. Бургас разполага с Драматичен, Детски и Куклен театър, Държав-
на опера и Филхармония, кон-
цертна зала и много художест-
вени галерии.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"Анастасия Тодорова Плачкова
Химия и опазване на околната среда - ЗП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -

Магистър-филолог Ангел Михайлов Димитров
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Ани Ангелова Данаилова
Час на класа -
Строителни материали - ЗПП
Архитектурни изображения - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Информационни технологии - AUTOCAD - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Покриви и покривни конструкции - теория - ЗПП
Покриви и покривни конструкции - к. пр. - ЗПП
Строителна механика - теория - ЗПП
Компютърно чертане в строителството - ЗПП

Анна Иванова Рухчева
Елементи на сградата - к. пр. - ЗПП
Елементи на сградата - теория - ЗПП
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Организация на строителството - теория - ЗПП
Земни работи и фундиране - теория - ЗПП
Двуетажна къща - организация - к. пр. - ЗПП
Модули за подготовка на работно място - ЗПП /практ
Строителна дейност и контрол - ЗПП
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Техническо чертане - ЗПП
Зидарии - теория - ЗПП
Зидарии - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Антоанета Вескова Аджарова
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -
Чужд ез. по проф. - Английски - ЗП

Боряна Тончева Русинова
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Топографско чертане - ЗПП

Валентина Иванова Русинова
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -

Валентина Недева Недева
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -

Ваня Венелинова Димитрова
Архитектурни изображения - ЗПП
Градоустройство - к. пр. - ЗПП
Градоустройство - теория - ЗПП
Едноетажна къща - теория - ЗПП
Паркова перспектива - ЗПП

Ваня Христова Христова
Час на класа -
История и цивилизация - ЗП
Свят и личност - ЗП
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -

Веселин Петков Пъйнев
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП

Веска Тодорова Ефремова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Строителна механика - теория - ЗПП
Стоманобетон - теория - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Техническо чертане - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Виктор Симеонов Кънев
Информатика - ЗП
Информационни технологии - ЗП

Галина Костадинова Иванова
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
Час на класа -
ДЧ по ФВС -

Галина Петрова Чепова
Час на класа -
Физика и астрономия - ЗП
Информационни технологии - ЗП
ДЧ по ФВС -

Даниела Емилова Симеонова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на специалността - теория - ЗПП
Технология на строителството - теория - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - теория - ЗПП
Организация на строителството - теория - ЗПП
Технология на строителството - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Компютърно чертане в строителството - ЗПП

Даниела Николова Николова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Информатика - ЗП
Информационни технологии - ЗП
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП

Димитринка Желева Минкова
Кадастър и регистрация на недвижими имоти - к. пр. - ЗПП
Кадастър и регистрация на недвижими имоти - теория - ЗПП
Изб. Модул ''Геодезично проектиране'' - ЗПП
Изб.модул ''Верт.планиране'' - ЗПП
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
Фотография и фотограметрия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геодезия - теория - ЗИП /ПП
Геодезия - теория - ЗПП

Добринка Иванова Кирязова
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП

Дора Бончева Захариева
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП
Геодезия - теория - ЗИП /ПП
Приложна геодезия - теория - ЗИП /ПП
Картография - теория - ЗПП
Бизнес комуникации - ЗПП
Организация и контрол на геодезическите работи - т - ЗПП
Топографско чертане - ЗПП
Компютърно чертане в строителството - ЗПП
AUTOCAD в геодезията - ЗПП

Дора Димитрова Ненчева
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Елена Господинова Янева
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Емилия Йорданова Праматарова
Декоративна дендрология с разсадници - ЗПП
Рисуване - ЗПП
Цветарство - ЗПП
Учебна практика - ЗПП /УчПр
Паркова перспектива - ЗПП

Жанет Проданова Кацахян
Испански език - І ЧЕ - ЗП
Френски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Френски език - І ЧЕ - ЗП
Испански език - ІІ ЧЕ - ЗП
Чужд ез. по проф. - Френски - ЗП

Златина Великова Стайкова
Биология и здравно образование - ЗП

Златина Илиева Горова
Час на класа -
Физическа култура и спорт - ЗП
ДЧ по ФВС -

Златка Кирова Костадинова
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Зоя Петкова Генчева
Информатика - ЗП

Кармен Костан Тончева
Час на класа -
Техническо чертане - ЗПП
Хидравлика и хидрология - к. пр. - ЗПП
Хидравлика и хидрология - теория - ЗПП
ДЧ по ФВС -
ВиК на сгради - к. пр. - ЗПП
ВиК на сгради - теория - ЗПП
Технология на водното строителство - ЗПП
Водно строителство - ЗПП
Компютърна графика
Хидромелиоративно строителство - теория - ЗПП
Водно дело - ЗПП
Производствена практика - ЗПП
Компютърно чертане в строителството - ЗПП
Условия за безопасност на професията - ЗПП
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Магистър-филолог Катя Найденова Русева
Френски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Френски език - І ЧЕ - ЗП
Чужд ез. по проф. - Френски - ЗП
ДЧ по ФВС -
Час на класа -

Крали Иванов Кралев
Час на класа -
Физическа култура и спорт - ЗП
ДЧ по ФВС -

Красимира Ганчева Куцарова
Биология и здравно образование - ЗП
Химия и опазване на околната среда - ЗП

Лидия Климетова Славилова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Декоративна дендрология с разсадници - ЗПП
Цветарство - ЗПП
Учебна практика - ЗПП /УчПр
Биология и здравно образование - ЗП

Мариана Христова Вълева
Час на класа -
География и икономика - ЗП
ДЧ по ФВС -

Марин Тенев Маринов
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -

Марина Стоянова Керемидчиева
Биология и здравно образование - ЗП

Мария Борисова Маркова
Български език и литература - ЗИП
Етика и право - ЗП

Мария Димитрова Димитрова
Техническо чертане - ЗПП
Пътища и съоръжения - теория - ЗПП
Пътища и съоръжения - к. пр. - ЗПП
Пътища и съоръжения - теория - ЗИП /ПП
Пътно строителство - ЗПП
Строителство и експлоатация на пътища - теория - ЗПП
Организация на движението в кръстовище - ЗПП
Строителни машини - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геология - ЗПП
Геология - уч. практика - ЗПП
Строителни материали - уч. практика - ЗПП

Мария Костадинова Шидерова
Руски език - І ЧЕ - ЗП
Руски език - II ЧЕ - ЗП

Мария Радоева Жекова
Руски език - І ЧЕ - ЗП
Руски език - II ЧЕ - ЗП

Мая Михайлова Михалева
Час на класа -
Елементи на сградата - к. пр. - ЗПП
Елементи на сградата - теория - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Зидарии - теория - ЗПП
Зидарии - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - теория - ЗПП
Сградостроителство - теория - ЗПП
Сградостроителство - к. пр. - ЗПП
Производство и монтаж на метални конструкции - тео - ЗПП
Технология на строителството - теория - ЗИП /ПП

Милена Стоянова Василева
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Милко Стоянов Димитров
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Мими Янкова Кукуринкова
Час на класа -
ДЧ по ФВС -
Техническо чертане - ЗПП
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
ВиК на сгради - к. пр. - ЗПП
ВиК на сгради - теория - ЗПП
Организация на строителството - теория - ЗПП
Двуетажна къща - ВиК - к. пр. - ЗПП
Канализация на населени места - теория - ЗПП
Водоснабдяване на населени места - к. пр. - ЗПП
Водоснабдяване на населени места - теория - ЗПП
Производствена практика - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Водно строителство - ЗПП
Водно дело - ЗПП
Технология на водното строителство - ЗПП
Технология на специалността - теория - ЗПП
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Хидравлика и хидрология - к. пр. - ЗПП
Хидравлика и хидрология - теория - ЗПП

Мина Иванова Стаматова
Основи на счетоводството - ЗПП
Мениджмънт на строителна фирма - ЗПП
Икономика - ЗПП
Икономика и бизнес планиране в строителството - ЗПП

Минка Николова Кюркчиева
Икономика и бизнес планиране в строителството - ЗПП
Бизнес комуникации - ЗПП
Мениджмънт на строителна фирма - ЗПП
Икономика - ЗПП
Иновации - СИП

Моника Апостолова Добрева
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Наска Ангелова Балацура
Час на класа -
Български език и литература - ЗП
Български език и литература - СИП
Български език и литература - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Недка Вълева Димова
Час на класа -
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
ДЧ по ФВС -
Геодезия - теория - ЗПП
Фотография и фотограметрия - теория - ЗПП
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
AUTOCAD в геодезията - ЗПП
Топографско чертане - ЗПП

Николай Киряков Вълканов
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
ВиК на сгради - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Производствена практика - ЗПП /практ
Производствена практика - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Нина Димитрова Стоянова
Техническо чертане - ЗПП
Технология на специалността - теория - ЗПП
Технология на строителството - теория - ЗПП
Пътища и съоръжения - теория - ЗПП
Строителство и експлоатация на Ж.П. линии - теория - ЗПП
Електроника и автоматизация в транспорта - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Строителни материали - уч. практика - ЗПП
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Условия за безопасност на професията - ЗПП
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Строителни материали - ЗПП

Паулина Маргаритова Колешева
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -

учител по геодезия Радка Гочева Радева
Час на класа -
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Топографско чертане - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Земеустройство - к. пр - ЗПП
Земеустройство - теория - ЗПП
Инженерна геодезия - теория - ЗПП
Маркшайдерство - ЗПП
Инженерна геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Производствена практика - ЗПП /практ
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП

Росен Георгиев Деспов
Час на класа -
Психология и логика - ЗП
Етика и право - ЗП
Философия - ЗП
ДЧ по ФВС -
Свят и личност - ЗП

Румяна Георгиева Димитрова
Техническо чертане - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ

Русанка Добрева Джанкова
Час на класа -
Сградостроителство - к. пр. - ЗПП
Сградостроителство - теория - ЗПП
Покриви и покривни конструкции - к. пр. - ЗПП
Покриви и покривни конструкции - теория - ЗПП
ДЧ по ФВС -
Строителна механика - теория - ЗПП
Саниране на сгради - теория - ЗИП /ПП
Модули за подготовка на работно място - ЗПП /практ
Стоманобетон - теория - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Силвия Атанасова Спасова
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Английски език - ІІ ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -

Снежанка Тодорова Новакова
Час на класа -
Математика - СИП
Математика - ЗП
Математика - ЗИП
ДЧ по ФВС -

Соня Станиславова Киримидчиева
Топографско чертане - ЗПП
Геодезия - теория - ЗПП
Териториално и селищно устройство - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Геодезия - изв. пр. - ЗПП /УчПр

Станимир Йорданов Иванов
Час на класа -
Физическа култура и спорт - ЗП
ДЧ по ФВС -

Станислава Русева Димитрова
Час на класа -
История и цивилизация - ЗП
ДЧ по ФВС -

Станка Стойкова Бонева
Час на класа -
Физика и астрономия - ЗП
ДЧ по ФВС -

Стефка Иванова Иванова
Геодезия - теория - ЗПП
Геодезия - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Топографско чертане - ЗПП
Електронизация и компютърна обработка на геодезиче - ЗПП
Организация и контрол на геодезическите работи - т - ЗПП

Стефка Петрова Андреева
Сградостроителство - теория - ЗПП
Техническо чертане - ЗПП
Земни работи и фундиране - теория - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - теория - ЗПП
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Нови технологии - теория - ЗИП /ПП
Строителни материали - ЗПП
Основи на сградостроителството - ЗПП
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Стоянка Проданова Алексиева
Немски език - І ЧЕ - ЗП
Немски език - ІІ ЧЕ - ЗП

Събин Николов Попов
Градоустройство - к. пр. - ЗПП
Градоустройство - теория - ЗПП
Едноетажна къща - к. пр. - ЗПП
Едноетажна къща - теория - ЗПП
Архитектурно проектиране - к. пр. - ЗПП
Архитектурно проектиране - теория - ЗПП
Двуетажна къща - архитектурно проектиране - к. пр. - ЗПП
Архитектурни изображения - ЗПП
Рисуване - СИП
Паркова перспектива - ЗПП

Таня Кирова Христова
Испански език - І ЧЕ - ЗП
Час на класа -
Френски език - ІІ ЧЕ - ЗП
Испански език - ІІ ЧЕ - ЗП
Френски език - І ЧЕ - ЗП
ДЧ по ФВС -
Безопасност на движението -

Таня Костадинова Маврова
Двуетажна къща - стоманобетон - к. пр. - ЗПП
Стоманобетон - теория - ЗПП
Информационни технологии - AUTOCAD - ЗПП
Компютърно проектиране - ЗПП
Производствена практика - ЗПП /практ
Компютърно чертане в строителството - ЗПП

Тодорка Димитрова Стоилова
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на специалността - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на строителството - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Сградостроителство - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Производствена практика - ЗПП /практ
Производствена практика - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр

Тошка Димитрова Михова
Здравословни и безопасни условия на труд - ЗПП
Зидарии - теория - ЗПП
Зидарии - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Технология на довършителните работи - теория - ЗПП
Технология на довършителните работи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Нови технологии - теория - ЗИП /ПП
ВиК на сгради - теория - ЗПП
Модули за подготовка на работно място - ЗПП /практ
Технология на стоманобетоновите елементи - к. пр. - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - теория - ЗПП
Технология на стоманобетоновите елементи - уч. пр. - ЗПП /УчПр
Елементи на сградата - к. пр. - ЗПП
Елементи на сградата - теория - ЗПП
Бог високо, цар далеко.

Трябвало да се избере цар сред дърветата. Маслиновото дърво не искало да занемари грижата си за своето олио, нито смокиновото дърво за своите смокини, нито лозата за виното си, нито другите дървета за своите плодове. Трънът, който не ставал за нищо, се обявил за цар, защото имал бодли и можел да стори зло.

философски речник на Волтер

Едно време тръгнали дърветата да си помажат цар и казали на маслината: стани ни цар.
Маслината им казала: нима да оставя тлъстината си, с която чествуват богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?
Тогава казали дърветата на смоковницата: дойди ти, да ни станеш цар.
Смоковницата им казала: нима да оставя сладостта си и хубавия си плод и да тръгна да се скитам по дърветата?
И казали дърветата на лозата: дойди ти, да ни станеш цар.
Лозата им казала: нима да оставя сока си, който весели богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?
Най-сетне всички дървета казали на тръна: дойди ти, та ни стани цар.
Трънът казал на дърветата: ако наистина ме туряте за цар над себе си, то дойдете да си починете под сянката ми; ако ли не, ще излезе огън от тръна и ще изгори кедрите ливански.

 Стар завет, Книга Съдии Израелеви 9:8-15