Щастието на децата е в бъдещето на Земята
София е столица на България. Градът е разположен в централ-
ната част на Западна България, в Софийското поле, между Стара планина, Витоша, Люлин, Лозен-
ска планина. Отстои на 450 км от Варна, на 170 км от Пловдив, на 330 км от Русе и на 380 км от Бургас.

София носи името на късноан-
тичната катедрала на града "Све-
та София", кръстена на светата мъченица София, майка на трите свети мъченици - Вяра, Надежда и Любов. Преди това градът е носил тракийското име Сердика и славянското име Средец.

София има стратегическо место-
положение на Балканския полу-
остров, като още в древността е била важен кръстопът между Европа и Азия, между севера и юга на континента. Благоприят-
ният климат, плодородните поч-
ви и многобройните минерални и термални извори през хилядоле-
тията са били в основата на ак-
тивния стопански, културен и ду-
ховен живот в Софийското поле.

В наши дни София е голям, оживен град, търговски, туристи-
чески и културен център на Бъл-
гария. Девизът на столицата е „Расте, но не старее“.

Тук се намират: Българската академия на науките, универси-
тети, театри, читалища, Нацио-
налната художествена галерия, археологически, исторически, природонаучни и други музеи.

Някои от учебните заведения в София са: Националната гим-
назия за древни езици и култури, Американският колеж (основан 1860 г.), Националната природо-математическа гимназия, Софий-
ска математическа гимназия "Па-
исий Хилендарски", Английска гимназия, Френска гимназия, Немска гимназия, Испанска гим-
назия, Руско училище, Нацио-
нална художествена гимназия "Илия Петров",  Национална художествена гимназия "Свети Лука".

Тук се намират и множество висши учебни заведения, като: Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Химикотех-
нологичен и металургичен уни-
верситет, Университетът за на-
ционално и световно стопанство, Университет по библиотекозна-
ние и информационни техноло-
гии, Нов български университет, Медицински университет, Техни-
чески университет, Лесотехни-
чески университет; Университет по архитектура,строителство и геодезия; Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; Национална музикална академия „Проф. Пан-
чо Владигеров“, Национална ху-
дожествена академия и др.

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А.С.Попов"Анаит Киркор Първанова
Руски език

Антоанета Георгиева Бахчеванова
Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Биляна Димитрова Иванова
Час на класа
Физика и астрономия

Венциела @ Йончева
Информационни технологии
Час на класа

Вероника Вескова Петкова
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Веселка Евгениева Филипова
Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Георги @ Тонов
Програмиране на Web дизайн

Георги Димитров Панайотов
Математика
ЗИП - Математика

Георги Стойчев Цонев
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Гергана Драгомирова Вацова
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Час на класа

Даниела Величкова Пенчева
Английски език
Час на класа
Чужд език по професията
ЗИП - Aнглийски език

Даниела Софрониева Трендафилова
Биология и здравно образование
ЗИП-Биология и здравно образование
Час на класа
Химия и опазване на околната среда

Ева Александрова Илиева
Икономика

Елена @ Шенкова
Английски език
Час на класа

Илина Антонова Петрова
География и икономика
Час на класа
ЗИП - География и икономика
ЗИП - География и икономика

Илонка Антонова Петрова
Учебна практика по схемотехника
Електромонтажна практика
Учебна практика по схемотехника

инж. Александър Янакиев Савов
Информатика
Информационни технологии
Въведение в PC
ЗИП Периферни устройства
Периферни устройства

инж. Велина Паисиева Томова
Електротехника
Производствена практика

инж. Георги Владимиров Цеков
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Производствена практика
Учебна практика по специалността
Учебна практика: диагностика и ремонт
УП по периферни устройства

инж. Димитър Йорданов Тенджов
Кинотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Производствена практика
Метална практика
ЗИП - Кинотехника
Учебна практика по специалността
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи

инж. Емилия Петрова Анева - Моллова
Цифрови мрежи и системи
Час на класа
Потребителски устройства
Здравословни и безопасни условия на труд
ЗИП-Цифрови мрежи и системи
Компютърни мрежи
ЗИП - мобилни телекомуникации
Комутационни системи
Комутационни системи
Мобилни телекомуникации
Мобилни телекомуникации
Производствена практика

инж. Иван Косев Инджов
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Електротехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
ЗИП - Кинотехника

инж. Иванка Цветанова Баяслиева
Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи
ЗИП - ЕАЗОС
Час на класа
Производствена практика
Производствена практика
Цифрова схемотехника
ЗИП Цифрова схемотехника

инж. Илонка Георгиева Гюрова
Учебна практика по схемотехника
Електромонтажна практика
Учебна практика по схемотехника

инж. Йорданка Пенева Борисова
Аналогова схемотехника
Час на класа
Видеосистеми
ЗИП Аналогова схемотехника
ЗИП Аналогова схемотехника
ЗИП Телевизионна техника
Телевизионна техника
Телевизионна техника

инж. Людмил Борисов Марков
Видеотехника
Проектиране на кино- и видеотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Проектиране на електронни схеми
Учебна практика по компютърни мрежи
Компютърни мрежи
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна практика по ас. на ПС
Комплексна практика по специалността

инж. Маргарита Иванова Мильовска
Електротехника
Техническо чертане и документиране
Час на класа
Здравословни и безопасни условия на труд

инж. Мая Драгомирова Горунова
Информатика
Час на класа
Аналогова схемотехника
Периферни устройства
Запомнящи у-ва
Въведение в PC

инж. Мирела Миткова Хитова
Производствена практика
Преносни линии

инж. Павел Димитров Петков
Учебна пракитка по комутационни ситеми
Учебна практика: експлоатация и поддръжка
Производствена практика
Учебна практика по аналогова схемотехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Кинотехника
Техническа механика с елементи на фината механика
Учебна практика по електротехника и градивни елементи
Учебна практика по комутационни системи и терминали

инж. Петранка Кирилова Маринчева
Час на класа
Аудиосистеми
Учебна практика по аналогова схемотехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна практика по електротехника и градивни елементи
Радиопредавателна техника
Лабораторна практика по специалността
Лабораторна практика по електрически измервания
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи

инж. Розалия Стилиянова Михайлова
Информатика
Информационни технологии
Час на класа
Програмиране
Приложни програмни продукти
Приложен софтуер
ЗИП-Приложен софтуер

инж. Ромео @ Михайлов
Дънни платки за РС
Процесори и памети за РС
Приложен софтуер
Приложни програмни продукти
Учебна практика по процесори, памети и дънни платки
ЗИП-Приложен софтуер

инж. Цветанка Милушева Милушева
Лабораторна практика по озвучителни системи
Лабораторна практика по електрически измервания
Лабораторна практика по специалността

Искра Неделчева Иванова
История и цивилизация
Час на класа
ЗИП - История и цивилизация
География и икономика
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация
Радиорелейни и спътникови комуникации
ЗИП - География и икономика

Йонка Атанасова Иванова
Английски език
Чужд език по професията
ЗИП - Aнглийски език

Константин Димитров Костов
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Модул спортни игри
Модул спортни игри

М @ Илчева
Математика

Маргарита Дойнова Янакиева
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Мария Иванова Караколева
Етика и право
Свят и личност
Час на класа
Философия
Психология и логика

Милка Димитрова Михайлова
Немски език

Надежда Стефанова Карабельова
Английски език
Час на класа
ЗИП - Aнглийски език
Чужд език по професията

Надя Цветкова Филева
История и цивилизация
Час на класа
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация

Нели Петкова Гикова
Математика
Час на класа
Физика и астрономия

Нелчо @ Иванов
Английски език
ЗИП - Aнглийски език
Чужд език по професията

Николай Кирилов Стоянов
Химия и опазване на околната среда
Информационни технологии

Петър Георгиев Кънчев
Философия
Психология и логика
Свят и личност

Росица Иванова Малинова
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Час на класа
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Стефанка Иванова Събева
Биология и здравно образование
Час на класа
ЗИП-Биология и здравно образование

Таня Данчева Димова
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
Час на класа

Теодора Добрева Кабакова
Испански език

Христо @ Диков
Учебна практика: експлоатация и поддръжка
Учебна пракитка по комутационни ситеми

Цветелина @ Иванова
Математика
Час на класа

Цветина @ Зоин
Английски език
Час на класа
Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,