Щастието на децата е в бъдещето на Земята
София е столица на България. Градът е разположен в централ-
ната част на Западна България, в Софийското поле, между Стара планина, Витоша, Люлин, Лозен-
ска планина. Отстои на 450 км от Варна, на 170 км от Пловдив, на 330 км от Русе и на 380 км от Бургас.

София носи името на късноан-
тичната катедрала на града "Све-
та София", кръстена на светата мъченица София, майка на трите свети мъченици - Вяра, Надежда и Любов. Преди това градът е носил тракийското име Сердика и славянското име Средец.

София има стратегическо место-
положение на Балканския полу-
остров, като още в древността е била важен кръстопът между Европа и Азия, между севера и юга на континента. Благоприят-
ният климат, плодородните поч-
ви и многобройните минерални и термални извори през хилядоле-
тията са били в основата на ак-
тивния стопански, културен и ду-
ховен живот в Софийското поле.

В наши дни София е голям, оживен град, търговски, туристи-
чески и културен център на Бъл-
гария. Девизът на столицата е „Расте, но не старее“.

Тук се намират: Българската академия на науките, универси-
тети, театри, читалища, Нацио-
налната художествена галерия, археологически, исторически, природонаучни и други музеи.

Някои от учебните заведения в София са: Националната гим-
назия за древни езици и култури, Американският колеж (основан 1860 г.), Националната природо-математическа гимназия, Софий-
ска математическа гимназия "Па-
исий Хилендарски", Английска гимназия, Френска гимназия, Немска гимназия, Испанска гим-
назия, Руско училище, Нацио-
нална художествена гимназия "Илия Петров",  Национална художествена гимназия "Свети Лука".

Тук се намират и множество висши учебни заведения, като: Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Химикотех-
нологичен и металургичен уни-
верситет, Университетът за на-
ционално и световно стопанство, Университет по библиотекозна-
ние и информационни техноло-
гии, Нов български университет, Медицински университет, Техни-
чески университет, Лесотехни-
чески университет; Университет по архитектура,строителство и геодезия; Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; Национална музикална академия „Проф. Пан-
чо Владигеров“, Национална ху-
дожествена академия и др.

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А.С.Попов"А @ Попова
Английски език

Ангелинка Ангелова Ангелова
Испански език

Антоанета Георгиева Бахчеванова
Български език и литература

Биляна Димитрова Иванова
Час на класа
Физика и астрономия

Борислав Михайлов Милев
Английски език
Чужд език по професията

В @ Сотирова
Информационни технологии
Информатика
Час на класа
Въведение в PC

Вероника Вескова Петкова
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
Час на класа

Веселка Евгениева Филипова
Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Галина Александрова Дичева
Математика

Георги Димитров Панайотов
Математика

Георги Стойчев Цонев
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Даниела Величкова Пенчева
Английски език
ЗИП - Aнглийски език
Чужд език по професията
Час на класа

Даниела Софрониева Трендафилова
Биология и здравно образование
ЗИП-Биология и здравно образование
Час на класа
ЗИП - Химия и опазване на околната среда

Драга Станимирова Миленкова
Английски език
ЗИП - Aнглийски език
Чужд език по професията

Ева Александрова Илиева
Икономика
Предприемачество

Илина Антонова Петрова
География и икономика
ЗИП-География и икономика
Час на класа
ЗИП - География и икономика

Илонка Антонова Петрова
Производствена практика
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по схемотехника
Електромонтажна практика

инж. Александър Янакиев Савов
Информатика
Информационни технологии
МПС
Микропроцесорни системи

инж. Ана Живкова Делчева
Техническа механика с елементи на фината механика
Метална практика

инж. Борис Георгиев Чалин
Учебна практика: експлоатация и поддръжка
Учебна пракитка по комутационни ситеми
Учебна практика по уплътнителни телефонни системи
Производствена практика
Комплексна практика по специалността
Учебна практика по специалността
Учебна практика по основи на кодирането

инж. Велина Паисиева Томова
Електротехника
Техническо чертане и документиране
Производствена практика

инж. Виолета Ангелова Трайкова
Отраслови стандарти. Протоколи
Проектиране
Лабораторна практика - диагностика и контрол
Час на класа
Уплатнителни телефонни системи
Производствена практика
Оптично мултиплексиране
Отраслови стандарти

инж. Георги Владимиров Цеков
Учебна практика: диагностика и ремонт
Производствена практика
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи

инж. Дарина Атанасова Шишкова
Учебна практика по електротехника и градивни елементи
Лабораторна практика по електрически измервания
Лабораторна практика по електронни измервания
Учебна практика по аудиотехника
Учебна практика по аналогова схемотехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна пракика по кино и видеотехника

инж. Димитър Йорданов Тенджов
Кинотехника
ЗИП - Кинотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника

инж. Емилия Петрова Анева - Моллова
Цифрови мрежи и системи
Час на класа
Потребителски устройства
ЗИП Проектиране
Комутационни системи
Мобилни телекомуникации
Защита на информацията
Основи на кодирането

инж. Иван Косев Инджов
Учебна практика по специалността
Учебна пракика по кино и видеотехника
Учебна практика по аудиотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Учебна практика по експлоатация и контрол на кино- и видео техника

инж. Иванка Цветанова Баяслиева
Цифрова схемотехника
ЗИП - Цифрова схимотехника
Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи
Здравословни и безопасни условия на труд
ЗИП - ЕАЗОС
Час на класа

инж. Илонка Георгиева Гюрова
Лабораторна практика по електротехника и градивни елементи
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Час на класа
Учебна практика по електротехника и градивни елементи
Електромонтажна практика

инж. Йорданка Пенева Борисова
Аналогова схемотехника
Час на класа
Видеосистеми
Телевизионна техника
Телевизионна техника

инж. Людмил Борисов Марков
Видеотехника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Проектиране на кино- и видеотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника

инж. Людмила Методиева Панайотова
Цифрова схемотехника
Техническо чертане и документиране
Час на класа
ЗИП Цифрова схемотехника
Градивни елементи
Производствена практика

инж. Маргарита Иванова Мильовска
Електротехника
Техническо чертане и документиране
Час на класа
Здравословни и безопасни условия на труд

инж. Мирела Миткова Хитова
Преносни линии
Производствена практика

инж. Павел Димитров Петков
Учебна пракитка по комутационни ситеми
Учебна практика: експлоатация и поддръжка
Лабораторна практика - диагностика и контрол
Учебна практика по уплътнителни телефонни системи
Производствена практика
Учебна практика по SDL
Учебна практика по оптични измервания
Учебна практика по SDL описание на процесите в телекомуникациите

инж. Петранка Кирилова Маринчева
Лабораторна практика по електрически измервания
Час на класа
Аудиосистеми
Лабораторна практика по специалността
Производствена практика
ЗИП Аудиосистеми
Учебна практика по аналогова схемотехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна практика по аудиосистеми
Учебна практика по аудиотехника
Производствена практика

инж. Розалия Стилиянова Михайлова
Информатика
Информационни технологии
Час на класа
Програмиране
Въведение в PC
Приложни програмни продукти

инж. Соня Петрова Ахчийска
Електромонтажна практика
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Учебна практика по схемотехника

инж. Соня Тодорова Куцарова
Градивни елементи
Предприемачество
Час на класа
Здравословни и безопасни условия на труд
Радиорелейни и спътникови комуникации
Радиоприемна техника

инж. Цветанка Милушева Милушева
Лабораторна практика по специалността
Лабораторна практика по електрически измервания
Лабораторна практика по озвучителни системи

Искра Неделчева Иванова
История и цивилизация
География и икономика
Час на класа
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация

Йонка Атанасова Иванова
Английски език
ЗИП - Aнглийски език
Чужд език по професията

Константин Димитров Костов
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Красимира Иванова Благоева
Философия
Психология и логика

Маргарита Дойнова Янакиева
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Мариола Стоилова Огнянова
Руски език

Мария Иванова Караколева
Психология и логика
Етика и право
Свят и личност
Час на класа
ЗИП Философия

Мария Стефанова Дамянова
Английски език

Милка Димитрова Михайлова
Немски език

Надежда Стефанова Карабельова
Английски език
Час на класа

Надя Цветкова Филева
История и цивилизация
Час на класа

Нели Петкова Гикова
Математика
Информационни технологии
Час на класа

Николай Кирилов Стоянов
Химия и опазване на околната среда

Нина Петрова Янакиева
Български език и литература
Час на класа

Петя Валентинова Кунторова
Английски език

Росица Иванова Малинова
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Час на класа
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Стефанка Иванова Събева
Биология и здравно образование
Час на класа

Таня Данчева Димова
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
Час на класа
Умът е не само в знание-
то, но и в умението то да се прилага.

Аристотел

Образование е това, кое-
то остава, когато забра-
вим всичко, което сме научили в училище.

Алберт Айнщайн

"Самолюбие - Същността на са-
молюбието и на човешкото "аз" е да обича само себе си и да мисли само за себе си. Но какво да стори човек? Не е в негова власт да предпази любимия си обект от недостатъци и страда-
ния: иска да бъде велик, а се вижда нищожен; иска да бъде щастлив, а се вижда нещастен; иска да бъде съвършен, а се вижда съвсем несъвършен; иска да бъде обичан и ценен от хора-
та, а съзнава, че недостатъците му заслужават само отвращение и презрение.

Поради това противоречие у не-
го възниква най-несправедли-
вата и възможно най-престъпна-
та страст; той започва да изпит-
ва смъртна омраза към истината, която убедително изобличава слабостите му. Естествено, не-
приятно е да си изпълнен с недостатъци, но още по-лошо е да ги имаш, а да не искаш да ги признаеш, защото тогава проя-
вяваш още един: умишлена са-
моизмама. Не желаем другите да ни лъжат; несправедливо ни се струва, ако искат да ги ценим повече, отколкото заслужават: справедливо ли е тогава ние да ги лъжем и да искаме те да ни уважават незаслужено."

Блез Паскал, "Мисли"


Блез Паскал (1623 - 1662 г.) e ге-
ниалeн френски учeн с изследва-
ния и открития в областта на фи-
зиката и математиката, със за-
дълбочени трудове по филосо-
фия. На 16 години той създава класическата "Теорема на Пас-
кал", на 18
години изобретява първата сметачна машина, на 25-годишна възраст доказва чрез експеримент съществуването на атмосферно налягане. В своя философски труд "Мисли", Пас-
кал разкрива дълбоките си поз-
нания за природата на човека, за невидимото в човешкия живот.