Щастието на децата е в бъдещето на Земята
София е столица на България. Градът е разположен в централ-
ната част на Западна България, в Софийското поле, между Стара планина, Витоша, Люлин, Лозен-
ска планина. Отстои на 450 км от Варна, на 170 км от Пловдив, на 330 км от Русе и на 380 км от Бургас.

София носи името на късноан-
тичната катедрала на града "Све-
та София", кръстена на светата мъченица София, майка на трите свети мъченици - Вяра, Надежда и Любов. Преди това градът е носил тракийското име Сердика и славянското име Средец.

София има стратегическо место-
положение на Балканския полу-
остров, като още в древността е била важен кръстопът между Европа и Азия, между севера и юга на континента. Благоприят-
ният климат, плодородните поч-
ви и многобройните минерални и термални извори през хилядоле-
тията са били в основата на ак-
тивния стопански, културен и ду-
ховен живот в Софийското поле.

В наши дни София е голям, оживен град, търговски, туристи-
чески и културен център на Бъл-
гария. Девизът на столицата е „Расте, но не старее“.

Тук се намират: Българската академия на науките, универси-
тети, театри, читалища, Нацио-
налната художествена галерия, археологически, исторически, природонаучни и други музеи.

Някои от учебните заведения в София са: Националната гим-
назия за древни езици и култури, Американският колеж (основан 1860 г.), Националната природо-математическа гимназия, Софий-
ска математическа гимназия "Па-
исий Хилендарски", Английска гимназия, Френска гимназия, Немска гимназия, Испанска гим-
назия, Руско училище, Нацио-
нална художествена гимназия "Илия Петров",  Национална художествена гимназия "Свети Лука".

Тук се намират и множество висши учебни заведения, като: Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Химикотех-
нологичен и металургичен уни-
верситет, Университетът за на-
ционално и световно стопанство, Университет по библиотекозна-
ние и информационни техноло-
гии, Нов български университет, Медицински университет, Техни-
чески университет, Лесотехни-
чески университет; Университет по архитектура,строителство и геодезия; Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; Национална музикална академия „Проф. Пан-
чо Владигеров“, Национална ху-
дожествена академия и др.

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А.С.Попов"Ангелинка Ангелова Ангелова
Испански език

Антоанета Георгиева Бахчеванова
Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Биляна Димитрова Иванова
Час на класа
Физика и астрономия

Борислав Михайлов Милев
Английски език

Венукела Димитрова Йончева-Иванова
Информационни технологии

Вероника Вескова Петкова
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Веселка Евгениева Филипова
Български език и литература
Час на класа
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Веселка Йорданова Сотирова
Информационни технологии
Час на класа
Информатика

Галина Александрова Дичева
Математика

Георги Димитров Панайотов
Математика
ЗИП - Математика

Георги Стойчев Цонев
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Даниела Величкова Пенчева
Английски език
Час на класа
Чужд език по професията
ЗИП - Aнглийски език

Даниела Софрониева Трендафилова
Биология и здравно образование
ЗИП-Биология и здравно образование
Час на класа
Химия и опазване на околната среда

Ева Александрова Илиева
Икономика

Иванка @ Кабакова
Английски език

Илина Антонова Петрова
География и икономика
Час на класа
ЗИП-География и икономика
ЗИП - География и икономика

Илонка Антонова Петрова
Учебна практика по схемотехника
Електромонтажна практика
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по схемотехника

инж. Александър Янакиев Савов
Информатика
Информационни технологии
Въведение в PC
ЗИП Периферни устройства
Периферни устройства

инж. Велина Паисиева Томова
Електротехника
Производствена практика

инж. Виолета Ангелова Трайкова
Отраслови стандарти. Протоколи
Проектиране
Лабораторна практика - диагностика и контрол
Час на класа
Уплатнителни телефонни системи
Лабораторна практика по електрически измервания

инж. Георги Владимиров Цеков
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Производствена практика
Учебна практика по специалността

инж. Димитър Йорданов Тенджов
Кинотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Производствена практика
Метална практика

инж. Емилия Петрова Анева - Моллова
Цифрови мрежи и системи
Час на класа
Потребителски устройства
Здравословни и безопасни условия на труд
ЗИП-Цифрови мрежи и системи
ЗИП-Комутационни системи
Комутационни системи
Производствена практика
Мобилни телекомуникации
Мобилни телекомуникации

инж. Иван Косев Инджов
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Електротехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
ЗИП - Кинотехника

инж. Иванка Цветанова Баяслиева
Цифрова схемотехника
Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи
ЗИП - ЕАЗОС
Час на класа
Производствена практика
Производствена практика
Зип - Цифрова схемотехника

инж. Илонка Георгиева Гюрова
Учебна практика по схемотехника
Електромонтажна практика
Учебна практика по схемотехника
Учебна практика по схемотехника

инж. Йорданка Пенева Борисова
Аналогова схемотехника
Час на класа
Телевизионна техника
Производствена практика

инж. Людмил Борисов Марков
Видеотехника
Проектиране на кино- и видеотехника
Учебна практика по кино-,видео- и телевизионна техника
Проектиране на електронни схеми
Учебна практика по компютърни мрежи
Компютърни мрежи
Учебна практика по аудиотехника
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи
Учебна практика по цифрова схемотехника

инж. Людмила Методиева Панайотова
Цифрова схемотехника
Техническо чертане и документиране
Час на класа
Градивни елементи
Производствена практика
Зип - Цифрова схемотехника

инж. Маргарита Иванова Мильовска
Електротехника
Техническо чертане и документиране
Час на класа
Здравословни и безопасни условия на труд

инж. Мирела Миткова Хитова
Производствена практика
Преносни линии

инж. Павел Димитров Петков
Учебна пракитка по комутационни ситеми
Учебна практика: експлоатация и поддръжка
Учебна практика по уплътнителни телефонни системи
Производствена практика
Учебна практика по аналогова схемотехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Кинотехника
Техническа механика с елементи на фината механика
Учебна практика по електротехника и градивни елементи

инж. Петранка Кирилова Маринчева
Час на класа
Аудиосистеми
Учебна практика по аналогова схемотехника
Учебна практика по цифрова схемотехника
Учебна практика по електротехника и градивни елементи
Радиопредавателна техника
Лабораторна практика по специалността
Лабораторна практика по електрически измервания
Учебна практика по аудиотехника и озвучителни системи

инж. Розалия Стилиянова Михайлова
Информатика
Информационни технологии
Час на класа
Програмиране
Приложни програмни продукти

инж. Ромео @ Михайлов
Дънни платки за РС
Процесори и памети за РС
Приложен софтуер
Приложни програмни продукти
Учебна практика по процесори, памети и дънни платки
Учебна практика по уплътнителни телефонни системи
ЗИП-Приложен софтуер

инж. Соня Тодорова Куцарова
Градивни елементи
Час на класа
Радиоприемна техника
Предприемачество

инж. Цветанка Милушева Милушева
Лабораторна практика по озвучителни системи
Лабораторна практика по специалността
Лабораторна практика по електрически измервания

Искра Неделчева Иванова
История и цивилизация
Час на класа
ЗИП - История и цивилизация
География и икономика
ЗИП - География и икономика
ЗИП-География и икономика

Йонка Атанасова Иванова
Английски език
ЗИП - Aнглийски език

Константин Димитров Костов
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Красимира Иванова Благоева
Философия
Психология и логика

Маргарита Дойнова Янакиева
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
ЗИП - Български език и литература

Мариола Стоилова Огнянова
Руски език

Мария Иванова Караколева
Етика и право
Свят и личност
Час на класа
Философия
Психология и логика

Мария Стефанова Дамянова
Английски език
Чужд език по професията
ЗИП - Aнглийски език

Милка Димитрова Михайлова
Немски език

н @ Маркова
Информационни технологии

Надежда Стефанова Карабельова
Английски език
Час на класа

Надя Цветкова Филева
История и цивилизация
Час на класа
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация
ЗИП - История и цивилизация

Нели Петкова Гикова
Математика
Час на класа
Физика и астрономия

Николай Кирилов Стоянов
Химия и опазване на околната среда

Нина Петрова Янакиева
Български език и литература
Час на класа

Огнян Тодоров Гелев
Физика и астрономия
Метална практика

Петя Валентинова Кунторова
Английски език
Чужд език по професията

Росица Иванова Малинова
Физическо възпитание и спорт
Модул спортни игри
Час на класа
Модул спортни игри
Модул спортни игри

Стефанка Иванова Събева
Биология и здравно образование
Час на класа

Таня Данчева Димова
Български език и литература
ЗИП - Български език и литература
Час на класа

Христо @ Диков
Учебна практика: експлоатация и поддръжка
Учебна пракитка по комутационни ситеми
Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,